گرد همایی روزانه اعضای رسمی اطلاع راسنی و کانون تبلیغاتی مهندس حاج علی بهرامی کردعلیوند به منظور:

گزارش عملکرد

حفظ استحکام برنامه تبلیغاتی

ایجاد برنامه جدید تبلیغاتی

و ارسال بازخورد های مردمی به مهندس حاج علی بهرامی کردعلیوند